Autentificare
Dacă ești abonat medichub.ro, autentificarea se face cu adresa de E-mail și parola pe care le utilizezi pentru a intra în platformă.
Abonează-te la „Viața medicală” ca să ai acces la întreg conținutul săptămânalului adresat profesioniștilor din Sănătate!
#DinRecunostinta
Căutare:
Căutare:
Acasă  »  ACTUALITATE  »  Știri

Proiect: cum va fi organizat concursul pentru postul de manager al serviciilor de ambulanță

Viața Medicală
Florentina Ionescu joi, 22 iulie 2021, ora 11:28

Ministerul Sănătății a publicat în transparență decizională un proiect de Ordin referitor la organizarea concursului pentru postul de manager general al SABIF și al serviciilor de ambulanță județene.

Proiectul se află în dezbatere publică, în secțiunea Acte normative în transparență, până la 5 august 2021.

Este vorba de un Ordin supus dezbaterii care privește aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, în cadrul serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov. 

proiect de ordin manager servicii de ambulanta judetene si SABIF

„Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro”, au transmis reprezentanții Ministerului Sănătății (MS).

În documentul publicat în Transparență decizională este inclusă și o anexă în care sunt detaliate condițiile de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de manager general din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al SABIF.

Concursul pentru ocuparea postului de manager general în serviciile de ambulanţă judeţene şi în Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov se organizează la nivel central, în municipiul Bucureşti, de către o comisie de concurs numită prin ordin al ministrului sănătăţii, se arată în proiectul de Ordin.

Concursul se desfăşoară în următoarele etape:

 1. a) evaluarea dosarului de candidat - etapă eliminatorie;
 2. b) concursul propriu-zis.

În cadrul concursului propriu-zis candidaţii susţin următoarele probe de evaluare:

 1. a) test-grilă de verificare a cunoştinţelor;
 2. b) evaluarea și susţinerea proiectului de management;
 3. c) interviu.

Concursul se finalizează, pentru fiecare post scos la concurs, cu ierarhizarea candidaţilor în ordinea descrescătoare a mediilor finale obţinute în urma concursului şi cu nominalizarea candidatului admis pe postul pentru care a concurat.

Pentru a fi declaraţi "Admis", candidaţii trebuie să obţină media finală cel puţin 7,00, iar la fiecare probă de evaluare minimum nota 7,00.

Numirea, pe baza rezultatelor concursului naţional, în postul de manager general al serviciului de ambulanţă judeţean sau al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov se face prin ordin al ministrului sănătăţii, se arată în anexă.

Anunțul de concurs va fi publicat în Viața medicală

Managerul general încheie, cu Ministerul Sănătății, un contract de management pe o perioadă de maximum 3 ani.

Contractul de management poate fi prelungit, în condiţiile legii, sau poate înceta înainte de termen, în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în acesta, constatate în urma evaluării anuale efectuate pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi prin ordin al ministrului sănătăţii.

În vederea organizării şi desfăşurării concursului, Ministerul Sănătăţii publică în ziarul "Viaţa Medicală" anunţul de concurs cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii concursului. Anunţul de concurs cuprinde: posturile scoase la concurs; locul şi perioada de desfăşurare a concursului; condiţiile care trebuie îndeplinite de candidaţi pentru a se putea înscrie la concurs; locul şi perioada de înscriere; conţinutul dosarului de înscriere;

Tema şi bibliografia vor fi publicate cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii concursului, pe site-ul Ministerului Sănătăţii, www.ms.ro.

Înscrierea candidaţilor

La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:

a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi au domiciliul stabil în România;

b) cunosc limba română, scris şi vorbit;

c) sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă din perioada anterioară aplicării ciclurilor tip Bologna sau absolvenţi ai ciclului II de studii universitare de master în specialitate pentru perioada ulterioară aplicării ciclurilor tip Bologna (...) în domeniul fundamental al ştiinţelor biologice şi biomedicale, ramura de știință medicină, specializarea medicină sau în domeniul ştiinţelor sociale, ramurile ştiinţe juridice – specializarea drept și ştiinţe economice;

d) sunt cel puțin medici specialiști în specialitatea medicină de urgență, anestezie-terapie intensive, medicină de familie cu atestat de studii complementare în asistență medicală de urgență prespitalicească sau management sanitar și au o vechime de cel puţin 5 ani, pentru candidații cu studii medicale;

e) au cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor economice sau juridice, pentru candidații cu studii economice sau juridice;

f) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii sau sunt absolvenți de studii universitare / postuniversitare de management sanitar;

g) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei; nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție de conducere sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;

h) nu au fost destituiți din funcție sau nu le-a încetat contractual individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

i) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;

j) nu au vârsta de pensionare, conform legii, la data concursului;

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr .1;

b) curriculum vitae în format europass;

c) copia actului de identitate;

d) copia diplomei de licenţă sau echivalente;

e) copie a diplomei de master în specialitatea studiilor, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

f) copia carnetului de muncă sau adeverinţa eliberată de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

g) copia certificatului de absolvire a unui curs de perfecţionare în management sanitar;

h) copii ale diplomelor de studii şi altor documente ce atestă efectuarea unor specializări, competenţe/atestate etc. în domeniul managementului sanitar;

i) proiectul de management realizat de candidat;

j) copia actelor (certificat de căsătorie etc.) care dovedesc schimbarea numelui, după caz;

k) cazierul judiciar;

l) certificatul medical care atestă starea de sănătate corespunzătoare, din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic eliberată de către un medic de familie și avizată către un medic psihiatru;

m) declaraţia pe propria răspundere sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de lege;

n) declaraţia privind consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare. – conform anexei nr. 1, la prezentele norme.

o) acordul scris cu privire la înregistrarea probelor audio și video a probelor de concurs, conform anexei nr. 2, la prezentele norme.

Documentele de la literele c) – h) și j) trebuie să fie însoțite de originale, în vederea certificării conformității, la înregistrarea dosarului de înscriere.

Mai multe detalii despre acest proiect de Ordin găsiți la acest link.

Sursa foto: www.rawpixel.com

Etichete: SABIF ambulanta servicii de ambulanta ambulante Serviciul de Ambulanță București – Ilfov manager general

Abonează-te la Viața Medicală

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, săptămânalul profesional, social și cultural al medicilor și asistenților din România!
 • Tipărit + digital – 160 de lei
 • Digital – 103 lei
Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:
 • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
 • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
 • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
 • OAMGMAMR – 5 ore de EMC
Află mai multe informații despre oferta de abonare.