Autentificare
Dacă ești abonat medichub.ro, autentificarea se face cu adresa de E-mail și parola pe care le utilizezi pentru a intra în platformă.
Abonează-te la „Viața medicală” ca să ai acces la întreg conținutul săptămânalului adresat profesioniștilor din Sănătate!
#DinRecunostinta
Căutare:
Căutare:
Acasă

Echivalarea titlurilor de medic specialist

Viața Medicală
Alexandru NEAGU vineri, 13 septembrie 2013
  Prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 969 din 7 august 2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 536 din 26 august 2013, au fost aprobate criteriile şi metodologia de echivalare a titlurilor oficiale de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii.
  În contextul în care numeroşi cetăţeni români (ori soţi sau descendenţi ai acestora) s-au specializat în ţările menţionate (deşi puţini aleg să se întoarcă în ţară), aceştia – precum şi persoanele care sunt cetăţeni UE ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene ori rezidenţi pe termen lung ai acestora, cetăţenii statelor terţe beneficiari ai statutului de rezident permanent în România – au acces, conform acestui act normativ, la activităţile profesionale de medic specialist şi exercitarea acestora pe teritoriul României, titlurile oficiale de calificare ca medic specialist echivalându-se cu certificatul de medic specialist, în cazul în care sunt întrunite cumulativ următoarele criterii: • are un titlu oficial de calificare de medic specialist în una din specialităţile medicale clinice sau paraclinice prevăzute de Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală • formarea de medic specialist pentru care se solicită echivalarea s-a efectuat în condiţii de studiu şi practică medicală care asigură titularului competenţa profesională similară cu cea dobândită în urma efectuării pregătirii prin rezidenţiat în specialitatea respectivă • titlul oficial de calificare ca medic specialist este eliberat de autoritatea desemnată în temeiul actelor normative în vigoare în statul pe teritoriul căruia a avut loc formarea.
   Echivalarea în scop profesional a titlurilor de medic specialist se realizează de către Ministerul Sănătăţii, după avizarea de către Colegiul Medicilor din România, procedura de echivalare constând în analiza formării în specialitate şi a competenţelor profesionale însuşite de titular în statul emitent comparativ cu cerinţele de formare şi a competenţelor profesionale prevăzute pentru specialitatea respectivă de normele în vigoare şi se efectuează în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării la Ministerul Sănătăţii a dosarului depus de titular. Termenul poate fi prelungit cu maximum 30 de zile calendaristice în cazuri temeinic justificate.
   Documentele necesare echivalării şi pe care persoanele interesate trebuie să le depună sunt: • cerere de echivalare, care va cuprinde obligatoriu şi datele de contact • copia documentului de identitate • după caz, documente din care să rezulte cerinţele menţionate mai sus • copia legalizată a documentelor care atestă calificarea de medic • copia legalizată a titlului de medic specialist dobândit în unul din statele prevăzute • documente emise de autorităţile competente ale statului formator, din care să rezulte durata specializării (ani, luni, ore de formare pe săptămână), curriculumul pregătirii efectuate şi competenţele atestate prin titlul respectiv de medic specialist • documente privind experienţa profesională şi educaţia medicală continuă însuşite de solicitant, emise de autoritatea competentă a statului în care acesta a exercitat profesia • certificat de sănătate fizică şi psihică, din care să rezulte că acesta poate practica specialitatea dobândită • dovada de onorabilitate şi moralitate profesională a posesorului, emisă de autoritatea competentă a statului în care acesta a exercitat profesia • extrasul de cazier judiciar. Documentele originale emise într-o altă limbă decât româna vor trebui însoţite de traducerile legalizate în limba română, în forma întocmită în original autentificată la un notar public, iar certificatul de sănătate fizică şi psihică, dovada de onorabilitate şi moralitate profesională şi extrasul de cazier judiciar trebuie să fie în termen de valabilitate de cel mult trei luni de la data emiterii.
  Ulterior analizei comisiei de specialitate, echivalarea se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, întocmit în baza avizului favorabil al comisiei de echivalare, şi se comunică titularului, Colegiului Medicilor din România, precum şi, după caz, direcţiei de sănătate publică din raza de domiciliu a petentului. În cazul în care nu sunt întrunite în totalitate criteriile de echivalare, titularul cererii va susţine un interviu cu privire la formarea profesională însuşită, având ca scop evaluarea parcursului profesional, teoretic şi practic al solicitantului. Respingerea cererii de echivalare se aprobă de ministrul sănătăţii pe baza avizului negativ temeinic justificat înaintat de comisia de echivalare şi a procesului-verbal detaliat întocmit în acest sens de aceasta şi se aduce la cunoştinţa petentului şi a Colegiului Medicilor din România, împreună cu motivele care stau la baza acesteia. Decizia de respingere poate fi contestată la Ministerul Sănătăţii în termen de zece zile de la primirea acesteia de către titular. În cazul în care se modifică condiţiile care au constituit motivele respingerii solicitării iniţiale de echivalare, titularul are dreptul să depună o nouă cerere de echivalare.

Abonează-te la Viața Medicală

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, săptămânalul profesional, social și cultural al medicilor și asistenților din România!
  • Tipărit + digital – 200 de lei
  • Digital – 129 lei
Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:
  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC
Află mai multe informații despre oferta de abonare.